ความรู้ คู่คุณธรรม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

จัดการเรียนการสอน  (หลักสูตร   2  ปี)

  1. แผน  ก  วิทยานิพนธ์
  2. แผน  ข  สารนิพนธ์

* หมายเหตุ :  ภายใน  5  ปี  ยังเรียนไม่จบให้รักษาสภาพไว้ได้  แต่ไม่เกิน  5  ปี 

เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา (แผน  ก   และ  แผน  ข)

  1. นักศึกษาต้องเรียนครบตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและมีเกรดทุกวิชา
  2. นักศึกษาต้องผ่านการสอบประมวลความรู้ปากเปล่า  และข้อเขียน
  3. นักศึกษาจะจบการศึกษาต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00
  4. ระดับคะแนนวิชา บังคับ มีเกรดไม่ต่ำกว่า  B  และรายวิชาอื่นในหลักสูตรไม่ต่ำกว่า  C

รายวิชาในหลักสูตร

1.  วิชาบังคับร่วม

941 601 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา   (3  หน่วยกิต)
941 602 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   (2 หน่วยกิต)

2. วิชาบังคับเฉพาะสาขา

932 601 ทฤษฎีการบริหารและระบบการศึกษา  (3  หน่วยกิต)
932 602 การบริหารนโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา (3  หน่วยกิต)
932 603 การบริหารหลักสูตร  การเรียนรู้และกิจกรรมนักเรียน  (3 หน่วยกิต)
932 604 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางการศึกษา  (3 หน่วยกิต)
932 605 การบริหารงบประมาณ การเงิน และการบริหารทั่วไปทางการศึกษา  (3 หน่วยกิต)
932 604 ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา  (3 หน่วยกิต)

3. วิชาเลือกเฉพาะสาขาไม่น้อยกว่า  7  หน่วยกิต

933 601 การวิจัยทางการบริหารการศึกษา  (3  หน่วยกิต)
933 602 การบริหารภาคสนามด้วยการบริหารการศึกษา  (1  หน่วยกิต)
933 603 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเสี่ยงด้านการศึกษา  (2  หน่วยกิต)
933 604 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาในการบริหารการศึกษา  (2  หน่วยกิต)
933 605 ภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารการศึกษา  (2  หน่วยกิต)
933 606 การตลาดและการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียน  (2  หน่วยกิต)
933 607 การนิเทศการศึกษา  (2  หน่วยกิต)
933 608 การบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  (2  หน่วยกิต)
933 609 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการความรู้เพื่อการบริหารการศึกษา  (3  หน่วยกิต)
933 610 ระบบบริหารการศึกษาของประเทศไทยและประชาคมอาเซียน  (2  หน่วยกิต)
933 611 การบริหารการวิจัยและการบริการวิชาการ  (3  หน่วยกิต)
933 612 การบริหารการศึกษาภายใต้ข้อจำกัดและบริบทเฉพาะ (2  หน่วยกิต)
933 613 เอกัตศึกษา  (1  หน่วยกิต)
933 614 สัมมนามาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษา  (3  หน่วยกิต)
933 615 การจัดการคุณภาพและการประกันคุณภาพการศึกษา  (3  หน่วยกิต)

4. วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

935 796 สารนิพนธ์  (4  หน่วยกิต)
933 799 วิทยานิพนธ์  (12  หน่วยกิต)

5. รายวิชาเสริมพื้นฐาน

934 501 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  (2  หน่วยกิต)
934 502 เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา  (2  หน่วยกิต)

การศึกษาภาคปฏิบัติ

1. สัมมนาทางการบริหารการศึกษา

(933 614  สัมมนามาตรฐานวิชาชีพบริหารการศึกษา)
- จัดสัมมนาวิชาการ  ตามนโยบายทางการศึกษา

2.  การฝึกประสบการณ์  (จำนวนไม่น้อยกว่า  90  ชั่วโมง)
      (933 606 ประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารการศึกษา)     
          -  ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมง
          -  ที่โรงเรียน  (ที่มีกรรมการสถานศึกษาฯ  15  คน  ไม่น้อยกว่า  45  ชั่วโมง)

3.  การศึกษาดูงานต่างประเทศ
        (933 602  การศึกษาภาคสนามด้านการบริหารการศึกษา)
           -   ไปดูงานตางประเทศ  เกาหลี,  จีน,   สิงคโปร์,  มาเลเซีย  

การดำเนินการงานวิจัย  (วิทยานิพนธ์  และสารนิพนธ์)

1.  ยืนเสนอหัวข้อเรื่อง  (ให้ที่ปรึกษาอนุมัติหรือรับหัวข้อเรื่องจาก อ.ที่ปรึกษา)
2.  ดำเนินการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ  (อ.ที่ปรึกษามหาลัยกำหนด)
3.  ผ่าน  3  บท  และเครื่องมือ  (ให้เสนอขออนุมัติผู้เชี่ยวชาญ)
4.  ขอหนังสือออกถึง  (ผู้เชี่ยวชาญ  /  Try out  /  เก็บข้อมูล)
5.  ดำเนินการวิจัย  บทที่  4  -  5   (อย่างสมบรูณ์พร้อมเสนออนุมัติขึ้นสอบ)
  (เมื่อ  อ.ที่ปรึกษา  เซ็นอนุมัติให้เข้าเล่มขึ้นสอบได้  ก็ทำเล่มมาขึ้นสอบ  3  เล่ม  โดยเย็บเล่มเหมือนรายงาน  หลังสอบแล้วและรอแก้ไขเสร็จแล้วเข้าเล่มสีน้ำเงินเข้ม  แล้วนำมายื่นคำร้องขอจบก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์)

เรียนจบครบหลักสูตร  42  หน่วยกิต

1. คำร้องขอขึ้นสอบประมวลความรู้  (ข้อเขียน ถ้าไม่ผ่านแก้ไขได้  2  ครั้ง)
2. คำร้องขอขึ้นสอบประมวลความรู้ (วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ )
3. ยื่นคำร้องขอจบ

การชำระค่าหน่วยกิต

1. ค่าหน่วยกิต  121,000   บาท
       (ค่าหน่วยกิต  4  เทอม /  เทอมละ  30,250)
2. ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต  3,000  บาท  (ขอจบ)
3. ค่าวิชาพื้นฐาน  (คอมพิวเตอร์  และภาษาอังกฤษ)
       (วิชาละ  2,600  บาท)  (สำหรับคนที่สอบไม่ผ่าน)

เพิ่มเติม

1. ค่ารายงานตัว  5,700 บาท
2. ค่าขอจบ  3,000 บาท

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย

wilaiwan 1

นางสาววิไลวรรณ  แก้วบัณฑิต

(เลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย)

โทร 081-0575799