ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

UDA6480277 สิบเอกหญิง กาญจนา ทะนันท์
UDA6380206 นางสาว กุลิสรา วะบุตร
UDA6380234 นางสาว จารวี สงนอก
UDA6380054 นางสาว ศิริลักษณ์ มะลิทอง

 

ยืนยันการรับสิทธิ์ที่เว็บไซต์

COVID-19 Student Fund Clearing House (cupt.net)

ภายในวันที่ 9 กันยายนนี้