กำหนดการรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อยและ มีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565