พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ในการผลิดนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
ระหว่าง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี และโรงพยาบาลกุมภวาปี
25 สิงหาคม 2563