สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงมีการพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจังหวัดอุดรธานี ได้มีมาตรการที่เข้มงวด ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค จึงมีมาตรการงดการเรียนการสอนในสถานการศึกษาทุกแห่ง และเพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดวิด-19 ตามมาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี ดังเอกสารแนบท้าย