ความรู้ คู่คุณธรรม

เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้
เกี่ยวกับคุกกี้บนเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

นโยบายใช้งานคุกกี้

 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีดังนี้

 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ทุกแผนการเรียน)
 2. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ
 3. มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และมีค่าดัชนีมวลกาย น้อยกว่า 30 กิโลกรัม/ตาราง เมตร และ
 4. มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
 รอบรับสมัคร  เกณฑ์การพิจารณา
 รอบ Portfolio

แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  (ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ไม่ต่ำกว่า 2.50

 รอบ Quota
 รอบ Admission  คัดเลือกจากคะแนน TGAT, A-Level (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, ชีววิทยา,ภาษาอังกฤษ) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00

วิธีการคัดเลือก พิจารณาคุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศ ตามลำดับขั้น ดังนี้

รอบที 1 Portfolio รายละเอียดผลงาน ดังต่อไปนี้

 • ประวัติส่วนตัว ความสามารถพิเศษ
 • ประวัติทางการศึกษา/ผลงาน การมีส่วนร่วม กิจกรรมสาธารณะ
 • เกียรติบัตร / รางวัล ภายใน และภายนอกสถาบัน พิจารณาจาก
 • GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
 • Portfolio
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

รอบที 2 Quota

พิจารณาจาก

 • GPA (ไม่น้อยกว่า 2.50)
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

รอบที 3 Admission

พิจารณาจาก

 • ผลสอบ GAT,PAT,GPA (ไม่น้อยกว่า 2.00)
 • GPA เฉลี่ยสะสม 20 %
 • คะแนน GAT 50%
 • คะแนน A Level 30% (วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 ชีววิทยา และภาษาอังกฤษ)
 • การสัมภาษณ์และการตรวจร่างกาย

ปรัชญา

ความรู้  คู่คุณธรรม

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาที่ มุ่งมั่นในการถ่ายทอดความรู้พร้อมกับเสริมสร้างคุณธรรมและส่งเสริมความก้าว หน้าให้บัณฑิตเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและสติปัญญาตลอดจนสนองความต้อง การด้านกำลังคนของประเทศ

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยราชธานี  เป็นสถาบันการศึกษาแห่งความรู้คู่คุณธรรมของชุมชนมีระบบการศึกษามีหลากหลาย  โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กระจายโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชน  เป็นคลังความรู้สาธารณะและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล

 

 

ข่าวการรับสมัครนักศึกษา

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวการรับสมัครนักศึกษา
 3. แกลอรี

วันพฤหัสบดี, 13 ตุลาคม 2565 15:42

ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูปหล่อองค์พระประธานอุโบสถ

วันที่ 20 มีนาคม 2565  หลวงพ่อพระรัตโนภาสวิมล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ โดยมี ท่านอธิการบดี ดร.วิลาวัณย์  ตันวัฒนะพงษ์ ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชธานี พร้อมทั้งชาวบ้านแจ้งสว่าง ห้วยคุ้ม ได้ร่วมทำบุญเททองหล่อพระพุทธรูป หล่อองค์พระประธานอุโบสถ เพื่อประดิษฐาน ณ วัดแจ้งสว่าง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี  ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย 

Facebook

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

มี 73 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ