ความรู้ คู่คุณธรรม

มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี

293 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ช่องทางการติดต่อ :

โทร. 042-292036-38, 061-3450161, 090-8464878

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

สำนักอธิการบดี  101, 109 
สำนักวิชาการ 102
สำนักทะเบียนและวัดผล 103
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  117
สำนักกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 108
ห้องสมุด 110
คณะพยาบาลศาสตร์ 111, 112, 113, 114
บัณฑิตวิทยาลัย 104